Pripoistenia v PZP. Ako fungujú a či sa oplatia?

Aké pripoistenia sa dajú k PZP dopoistiť a ako fungujú? V tomto článku a dozviete, aké možnosti poisťovne ponúkajú nad rámec PZP.

Získate všeobecný prehľad možných pripoistení a predstavenie ich využitia alebo významu. Konkrétne pripoistenia nie sú štandardom v každej poisťovni a limity sa môžu meniť.

Informácie v článku sú čisto edukatívne a aktuálne v čase písania textu, keďže do hry môžu vstúpiť rôzne benefity poisťovní, krátkodobé kampane poisťovní, môžete sa stretnúť s pripoistením, ktoré tu nie je spomenuté. V takom prípade mi napíšte alebo zavolajte a vysvetlím vám ako to funguje.

Oplatí sa teda pripoisťovať si aj iné riziká?

V povinných zmluvných poisteniach môže dôjsť k plneniu v prípade, že pozeráte na svoje rozbité auto ale škodu ste nezavinili vy! Poistenie PZP teda kryje iba nezavinenú škodu (s výnimkou právnej ochrany a havárie).

Dá sa z PZP niečo „vyťažiť“?

PZP sa vyvíja a pri troche snahy (sprostredkovateľa) si viete vyskladať PZP tak, aby ste z neho mali prospech aj vy. Ak navyše nemáte havarijné poistenie, alebo vlastníte staršie auto, v PZP je priestor si niektoré riziká dopoistiť.

Upozornenie: Každá poisťovňa má svoje limity a podmienky plnenia pripoistení, ktoré sa menia. Treba preto radšej vždy zavolať do poisťovne (alebo svojmu poradcovi) a overiť si či máte čo ste chceli.

Pripoistenia

Asistenčné služby / Nadštandardná asistencia

Využijete najmä ak chodíte dlhšie trasy,  za hranice, prípadne si neviete vymeniť ani pneumatiku.

Ak ostanete stáť s poruchou prípadne po nehode na krajnici, je zima, tma a nikoho v okolí nepoznáte, je čas zavolať Asistenčnú službu. Číslo asistenčnej služby by ste mali mať na svojej Asistenčnej kartičke. (Alebo zavolajte svojmu poradcovi, iste vás navedie).

Čo všetko zahŕňajú asistenčné služby?

Rozhodujúce je, či ide o poruchu alebo o nehodu a tiež či ste v zahraničí alebo doma. Tiež aký balík asistenčných služieb máte dojednaný.

Môžete využiť napríklad tieto služby:
 • Oprava na mieste/odťah vozidla

Pozn.: pre vozidlá nad 3,5 t, poskytujú túto službu len tri poisťovne (zatiaľ), kde je stanovený limit odtiahnutia buď do 150 km (najbližšieho servisu) alebo preplatia max. 100 – 210 €

 • Úschova, Ubytovanie v hoteli
 • Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobus
 • Náhradné vozidlo, Zošrotovanie (v zahraničí),
 • Dodanie (doručenie) náhradných dielov
V prípade krádeži vozidla za vás poisťovňa zaplatí:        
 • Ubytovanie v hoteli, Návrat domov vlak II. triedy / autobus / taxi
 • Pokračovanie v ceste vlak II. triedy / autobus / taxi
 • Náhradné vozidlo
Ostatné služby:           
 • Strata kľúčov
 • Vyčerpanie nádrže pri zámene paliva
 • Defekt pneumatiky         
 • Vybitá batéria   
 • Lekárska starostlivosť po havárií (zorganizuje iba jedna poisťovňa)
 • Finančná tieseň (pôžička ak ste v zahraničí)
 • Repatriácia vozidla do vlasti (zo zahraničia)

Upozornenie: Niektoré služby poisťovňa len organizuje (neprepláca) iné aj prepláca.

Rada: volajte asistenčné služby vždy, aj keď neviete či v danej situácií máte nárok na nejakú službu, mali by vám poradiť. Preplatenie niektorých služieb si dokonca vyžaduje volať asistenčnú službu (napr. odťah, stret so zverou a i.)

Čelné sklo

Dnes čoraz populárnejšie. Aj keď z PZP sa môžete domáhať škody na čelnom skle (škoda na vozidle zahŕňa aj sklenené časti) treba mať dobrého právnika a kameru v aute, a vinníka okamžite zastaviť prípadne privolať políciu.

Inak sa dá toto pripoistenie za pár eur dojednať a vy máte čistú hlavu.

Limity

od 200 € po 1 600 € (závisí od poisťovne), rátajte so spoluúčasťou (spoluúčasť je suma, ktorou sa zúčastňujete na každej poistnej udalosti)..

Ak si vezmeme, že sklo a jeho výmena stojí (v mojom prípade) aj 800 €, pripoistiť sa oplatí. Nemusíte tak siahať na svoju rezervu.

Odporúčam poslať poisťovni aj fotodokumentáciu vášho poisťovaného auta. Väčšina poisťovní to už automaticky vyžaduje (alebo to spraví váš dobrý poradca za vás).

Stret so zverou

Netreba bližšie popisovať. Ako aj pri ostatných pripoisteniach, treba dávať pozor na limity. Pripoistenie síce môžete mať ale ak je limit 250 € s 10 %-tnou spoluúčasťou, vymeníte maximálne svetlo (ak vôbec).

Lepšie poisťovne vám vedia kryť toto riziko až do 7 500 €, čo je rozdiel. A obrovský. Pozor tiež na spoluúčasť.

Ak chodíte po cestách mimo mesta, toto sa oplatí mať, hlavne ak nemáte havarijné poistenie a zároveň malú finančnú rezervu.

Upozornenie: Je potrebná fotodokumentácia a to ešte pred uzatvorením poistenia. Pri strete so zverou volajte určite políciu alebo asistenčnú službu! Bez toho vám plnenie môžu krátiť alebo neplniť vôbec.

Živel

Poškodenia, ktoré vznikli na vozidle následkom náhodnej a nepredvídateľnej živelnej udalosti (požiar, výbuch, úder blesku, krupobitie, víchrica, pád stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, zosuv pôdy alebo lavín, povodeň, záplava). Niektoré kryjú aj škody vodou z vodovodných zariadení.

Pozn.: predmety, ktoré sú súčasťou poisteného vozidla a sú prepravované na alebo vo vozidle sa neberú do úvahy. (napr. strešný box)

Niektorá poisťovňa v rámci tohto pripoistenia kryje aj škody, ktoré by vám spôsobil hlodavec.

Limity sú rôzne: od 2500 € až po 6000 €

Tiež sa tu stretnete so spoluúčasťou a je potrebná fotodokumentácia.

Výmoľ / Poškodenie pneumatiky

Niektoré poisťovne rozlišujú poškodenie kolies, kde sú poistené pneumatiky a disky kolies vozidla len pri náhodnom poškodení vplyvom zlej vozovky (výmoľov)

A poškodenie (iba) pneumatiky náhodným poškodením – defektom (nabehnutím na klinec či iný ostrý predmet nachádzajúci sa na vozovke), pri dopravnej nehode či dokonca z dôvodu vandalizmutento variant má iba jedna poisťovňa ako pripoistenie v balíku PZP.

Pripoistenie úrazu

Poistené sú spravidla „len“ trvalé následky a smrť. Tu sa definuje či je poistená celá posádka alebo len vodič. Opäť to závisí od poisťovne (prípadne nastavenia), niekde to vieme meniť inde je automaticky poistená celá posádka.

Limity

Od 1500€ na osobu vo vozidle až po 200 000 € na všetky osoby vo vozidle – teda patrný rozdiel tam je.

Obmedyenia: napr.: pre autá do 3,5t, s maximálne 9 sedadlami, vek vozidla, inde je rozhodujúci počet sedadiel napísaný v technickom preukaze.

Plnenia sú tiež rôzne napr.:
 • v prípade smrti následkom úrazu 50 % výšky limitu uvedeného v poistnej zmluve,
 • v prípade trvalého telesného poškodenia plná výška limitu uvedeného v poistnej zmluve
 • alebo je limit pevný na každú osobu napr. 6000€

Všetko závisí opäť od typu pripoistenia a danej poisťovne.

Batožina – pripoistenie batožiny

Vzťahuje sa na poškodenia alebo zničenia batožiny v dôsledku živelnej udalosti alebo pri dopravnej nehode či krádeže batožiny umiestnenej vo vozidle alebo v strešnom boxe; musí byť na vozidle pevne pripevnený a uzamknutý.

Teda ak chodíte napríklad na lyže a bojíte sa o svoju výstroj, je dobré mať to pripoistené.

Dôležitá informácia: Náklad ani tovar ktorý prevážate batožina nie je!

Tiež zvieratá, šperky, drahé kovy, kamene a predmety z nich a ani umelecké diela.

Ak prevážate veci slúžiace na výkon povolania, podnikateľskej činnosti a plnenie pracovných úloh – odporúčam mať poistené v poistení určenom pre podnikateľov.

Pri nákladnom vozidle ide len o veci v kabíne vozidla.

Krádež

V PZP nie je krádež ako krádež.

V niektorých poisťovniach sa za krádež vozidla považuje aj krádež častí vozidla, pre ktoré sa vozidlo stane nepojazdným, iné berú do úvahy len krádež celého vozidla.

Limit plnenia

od 2000 – 6000€ (závisí od poisťovne). Taktiež sa tu uplatňuje spoluúčasť a navyše musíte splniť bzezpečnostné zabezpečenie. Či sa to oplatí musíte teda zvážiť sami.

Havária – vlastná totálna škoda

Pripoistenie k PZP zahŕňa aj zavinenú a zároveň totálnu škodu na vozidle a plnenie je limitované na max. 5000 € (Poisťovňa za poisteného nehradí škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu ktorú utrpel vodič vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená). Vhodné pre staršie vozidlá.

Na preplatenie škody, a poistenie aj nezavinených škôd sa uzatvára Havarijné poistenie, prípadne k tomu aj GAP (GAP dorovnáva sumu, ktorú ste za automobil zaplatili u predajcu, nie trhovú či zostatkovú cenu).

Pripoistenie havárie k PZP sa poistné plnenie plní len ak dôjde k plneniu aj z vášho PZP.

Výška vzniknutých škôd musí byť minimálne 85 % všeobecnej ceny poisteného vozidla v čase vzniku poistnej udalosti .

Náhradné vozidlo

Náhradné vozidlo je väčinou zahrnuté v rámci asistenčných služieb alebo nadštadardných asistenčných služieb. Ako samostatné pripoistenie sa dá uzavrieť len spolu s niektorým z havarijných pripoistení. (aktuálne len jedna poisťovňa)

Poistené sú náklady účelne vynaložené na prenájom náhradného vozidla. Zároveň musí dôjsť k poistnej udalosti hradenej z PZP! (napr: živel, krádež, havária,…)

Umývanie, čistenie, opravu a údržbu náhradného vozidla rovnako aj tankovanie či diaľničné známky a elektronické mýto si platíte vy.

Právna ochrana

Poisťovňa v tomto prípade zabezpečuje a sprostredkováva do výšky poistnej sumy (limitu) ochranu a presadzovanie oprávnených právnych záujmov.

Ide však len o prípady súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla a poistná udalosť sa musí týkať poisteného vozidla (nie vodiča). Teda ak bicyklom narazíte do cudzieho auta, právnik z PZP vám nepomôže, ak narazíte poisteným autom, vtedy máte na právnika z tohto pripoistenia nárok.

Využitie tohoto pripoistenia môže byť napr. v servise, keď vám nevykonali alebo chybne vykonanli servisné práce na poistenom vozidle.

POZOR!

zdroj: freepik

Škody spôsobené pri vykonávaní opráv alebo údržby vozidla v servisoch alebo v priamej súvislosti s týmito prácami sa z PZP NEPREPLÁCAJÚ!

Ak dáte svoje auto do servisu, preberá za neho zodpovednosť tá daná spoločnosť. Myslite na to, keď budete svoje auto dávať do servisu a majte radšej všetko zdokumentované.

Nahlasovanie škody z PZP

Ak ste spôsobili škodu, poistnú udalosť nahlasujete do svojej poisťovne a poškodený do tej vašej.

Ak vám škodu niekto spôsobil, poistnú udalosť nahlasujete do jeho poisťovne a aj on do tej svojej

Svoju škodu nahlasujete aj do svojej poisťovne ak máte niektoré z havarijných pripoistení a stane sa vám havária.

Nezabúdajte, že PZP kryje aj škody na majetku a zdraví.

Príklad: nacúva do vás vozidlo – škodu hradí vinník zo svojho PZP, nahlasujete to do jeho poisťovne. Zbúrate susedovi plot (autom) – nahlasujete do svojej poisťovne.

Na ďalšej strane nájdete, kedy volať políciu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *